REGULAMIN SKLEPU

www.worki-filtry.pl

 

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.worki-filtry.pl prowadzi sprzedaż detaliczną udostępnianych na stronie artykułów tylko za pośrednictwem Internetu. Zasady sprzedaży określa niniejszy Regulamin.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów podmiotom, które dokonują Zamówień z terenu Rzeczpospolitej Polskiej i dla których dostawa nastąpić ma na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3. Właścicielem Sklepu jest VACS TRADE s.r.o. z siedzibą Strážnického 1589/2, 57101 Moravská Třebová, Republika Czeska, IČ (REGON): 05249708, DIČ (NIP): CZ05249708, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy w Hradci Králové pod numerem 37459 sekcja C. Zamówienia obsługuje i wysyła firma VACS Factory s.r.o. z siedzibą Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, IČ (REGON): 03729435, DIČ (REGON): CZ03729435.

1.4. Odbieranie Zamówień i dostarczanie przedmiotu Zamówienia odbywać się może z i na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5. Dla umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

1.6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep:

 1. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
 2. Procesor: 1 GHz
 3. RAM: 1 GB pamięci RAM
 4. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
 5. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768
 6. Sterowanie: klawiatura, mysz
 7. Opcjonalnie: słuchawki
 8. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
 9. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 9) lub Google Chrome (min. wersja 20) lub Mozilla Firefox (min. wersja 20)

1.7. Użytkownik poprzez korzystanie ze Sklepu potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i w całości go akceptuje.

1.8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

1.9. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Administrator zwolniony jest od jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych.

1.10. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Definicje

2.1. Administrator – oznacza administratora Sklepu, czyli Vacs Trade s.r.o. i osoby upoważnione do działania w jego imieniu.

2.2. Formularz Zamówienia – oznacza interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka Zakupowego oraz określenie preferowanych warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.3. Konto – oznacza oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i zabezpieczony hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie Administratora, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

2.4. Koszyk Zakupowy – oznacza Produkt lub zbiór Produktów wskazanych przez Użytkownika w Sklepie, przez którego akceptację za pośrednictwem Formularza Zamówienia, Kupujący wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na ten Produkt lub zbiór.

2.5. Kupujący – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.6. Produkt – oznacza towar oferowany przez Sklep, które może stać się przedmiotem Umowy Sprzedaży.

2.7. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz innych kwestii związanych z nimi.

2.8. Sklep – oznacza sklep internetowy dostępny w domenie internetowej www.worki-filtry.pl

2.9. Sprzedawca – oznacza podmiot, który zawiera za pośrednictwem sieci internet, na odległość, umowy sprzedaży towarów. Sprzedawca prowadzi Sklep w którym upublicznia swoją ofertę. Sprzedawcą jest Vacs Trade s.r.o.

2.10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży i dostawy Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Umowa Sprzedaży zawarta jest z chwilą otrzymania od Administratora potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

2.11. Usługobiorca – oznacza Użytkownika posiadającego Konto lub Kupującego.

2.12. Użytkownik – oznacza każdego użytkownika internetu korzystającego ze Sklepu, niezależnie od faktu posiadania Konta w Sklepie, bycia zalogowanym, czy sposobu korzystania ze Sklepu, np. przez przeglądarkę internetową czy przez aplikację mobilną.

2.13. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


3. Procedura i warunki składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Ostateczny całościowy koszt dostawy obejmujący Cenę Produktu oraz koszty dostawy i płatności wskazywany jest przed złożeniem Zamówienia poprzez kliknięcie pola „Zamawiam i Płacę”.

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.

3.4. Złożenie Zamówienia następuje za pośrednictwem Formularza Zamówienia i może być dokonane przez każdego Użytkownika mogącego być Kupującym niezależnie od faktu posiadania przez niego Konta. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (i) po wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz (ii) kliknięciu pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto,), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP i REGON. Dla Kupujących posiadających Konto, domyślnymi danymi, o których mowa w zdaniach poprzedzających są dane podane w zamówieniu i przy założeniu konta (Kupujący winien uzupełnić pozostałe puste pola, jak również może wskazać inne dane na potrzeby określonego Zamówienia).

3.5. Kupujący oświadcza, iż posiada pełnię zdolności do czynności prawnych będących przedmiotem Zamówienia i Umowy Sprzedaży. W przypadku składania Zamówienia lub zawierania Umowy Sprzedaży w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba działająca w imieniu Kupującego oświadcza, iż działa zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w danym podmiocie lub na podstawie ważnego pełnomocnictwa do zawierania tego typu stosunków prawnych wydanego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

3.6. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą mailowego lub telefonicznego potwierdzenia Zamówienia przez Administratora.

3.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży w odpowiedzi na złożone Zamówienie w sytuacji, gdy:

 1. Okaże się, że zamówiony Produkt nie jest już dostępny u Sprzedawcy lub jego sprzedaż jest z uzasadnionych powodów niemożliwa;
 2. Sprzedawca poweźmie uzasadnione wątpliwości w zakresie prawdziwości danych podanych przez Kupującego w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji albo wola zawarcia Umowy Sprzedaży przez Kupującego będzie budziła uzasadnione wątpliwości;
 3. Kupujący naruszy niniejszy Regulamin;
 4. Kupującym jest osoba, której Konto zostało usunięte w trybie wskazanym w pkt. 5.3 lub 5.4 niniejszego Regulaminu.

3.7. Sposoby płatności:

Płatność z tytułu Umowy Sprzedaży na rzecz Sprzedawcy zostanie dokonana zgodnie z jednym z poniższych sposobów w zależności od wyboru Kupującego dokonanego w Formularzu Zamówienia:

 1. Za pobraniem
 2. Przelewem z góry na konto bankowe

3.8. Zakupy za ponad 2000 zł muszą być opłacone z góry: przelewem na konto bankowe

3.9. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

Ponadstandardowa gwarancja

100%GWARANCJI NA ZWROT TOWARU

możesz zwrócić towar do 3 miesięcy od daty zakupu bez podawania powodu

możesz zwrócić nawet otwarte opakowanie worków

możesz zwrócić towar nawet, gdy jeden worek został użyty i brakuje go w opakowaniu